E-handeln kan på tio år stå för nästan en tredjedel av detaljhandeln i Sverige, enligt rapporten Tar e-handeln över? som tagits fram av fackföreningen Handels.

Eftersom e-handeln berör Handels medlemmar har de försökt göra en analys av hur stor e-handeln kommer att vara om tio år. De utgår mångt och mycket från tidigare rapporter från PostNord och DIBS.

Rapportförfattaren skissar på fyra scenarier:

 • Med en svag utveckling kan e-handeln förväntas utgöra mellan 13 och 14 procent av detaljhandeln inom 10 år. Det svaga scenariot kan förväntas inträffa om kunders inställning till e-handel kontra fysisk handel förblir i princip oförändrad och om den fysiska butiken lyckas maximera sina konkurrensfördelar.
 • I ett medelscenario, utgör e-handeln mellan 21 och 23 procent av detaljhandeln inom 10 år. Detta scenario inträffar om e-handeln fortsätter att växa i samma procentuella takt som den gjort de senaste åren. En sådan utveckling förutsätter att logistiken inom e-handel förbättras, att kunders benägenhet att vilja känna på varor minskar och att kunders vilja att kunna handla smidigt gynnar e-handeln.
 • Med en stark utveckling kan e-handeln förväntas utgöra mellan 27 och 32 procent av total detaljhandel.
 • Vid en extrem utveckling som bygger på antagandet om en svagare utveckling av total handel och stor tillväxt av e-handel backar traditionell handel medan e-handel utgör 36 procent av detaljhandeln om 10 år. Detta förutsätter radikalt förändrat köpmönster hos konsumenter och bör ses som mindre troligt sett till e-handelns redan höga tillväxttakt i procent.

Rapportförfattaren lutar åt medelscenarier på 21 till 23 procent inom tio år som det mest troliga, men han utesluter inte det starka scenariot eller ens det extrema scenariot på 36 procent inom tio år.

För att medelscenarier ska inträffa krävs att:

 • Kunden upplever en större trygghet vid e-handelsköp än idag
 • Betydelsen för kunden av att känna på och uppleva varor fysiskt har minskat
 • Kunden finner det smidigare och enklare att e-handla
 • Logistiken inom e-handeln har förbättrats
 • E-handeln har då lyckats skapa en effektivitet i verksamheten som håller kostnaderna nere i förhållande till fysisk butik, samtidigt som att priset på varor blivit en viktigare prioritering för kunden
 • E-handelsföretagen har blivit bättre på att utforma sina hemsidor
 • E-handelsföretagen har blivit bättre på att kartlägga sina kunder
 • E-handelsföretag har blivit bättre på att kompensera för de fördelar med fysisk handel som de saknar idag
 • Den fysiska butiken har inte kunnat dra nytta av den konkurrensfördel som potentiellt ligger i den fysiska personalen
 • Den fysiska butiken har misslyckats med att fullt ut dra nytta av teknologisk utveckling

En avgörande fråga för helhetsutvecklingen är hur konsumenter kommer att vilja handla sina dagligvaror. Och just nu står dagligvaruhandeln på nätet för bara 1,5 procent av dagligvaruhandeln, men den växer mycket starkt. Det är just konsumenternas framtida beteenden som ligger i vågskålen när prognosen ska räknas fram.

De faktorer som talar för ett starkt scenario är samma som talar för ett medelscenario. Skillnaden är att vid ett starkt scenario har förändringen varit starkare bort från allt som bromsar e-handeln. Vid ett starkt scenario ser kunden annorlunda på fördelarna med e-handel och känner sig tryggare på nätet än idag.

Läs mer: www.handels.se